Informatie over nascholingen

Elke tolk heeft zich bij zijn registratie verplicht deskundigheidsbevorderende activiteiten te volgen en daarmee te investeren in het behouden en/of bevorderen van zijn individuele kwaliteiten ten behoeve van de uitvoering van het beroep als tolk. 

Deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan het op peil houden of uitbreiden van de competenties van een tolk.
De competenties van een tolk zijn:

  • Interpersoonlijk competent
  • Organisatorisch competent
  • Competent in samenwerken met collega’s 
  • Competent in samenwerken met de omgeving 
  • Competent in reflectie en ontwikkeling
  • Tolktechnisch competent
  • Vakinhoudelijk competent 

Deskundigheidsbevorderende activiteiten worden onderverdeeld in 2 categorieën: 
     1. Categorie 1 Scholingsactiviteiten zijn relevante scholingen/trainingen verzorgd door een deskundige, die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De scholingen onderhouden en/of vergroten de kennis, vaardigheden en/of attitude van de tolk, sluiten aan bij één (of meerdere) van de competenties en zijn relevant voor het werkveld/vakgebied.  
      2. Categorie 2 Overige activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering, maar geen trainingen/scholingen zoals bedoeld onder scholingsactiviteiten. 

Scholingsactiviteiten (categorie 1) die in aanmerking komen voor nascholingsuren zijn erkend door de Stichting RTGS en zichtbaar in het openbare ‘Overzicht nascholingen’ op de website.

Overige activiteiten zijn door de tolk zelf in te dienen via de website (inloggen is hiervoor nodig). Ingediende overige activiteiten zijn zichtbaar in het overzicht van de individuele tolk. 

Deskundigheidsbevorderende activiteiten die als scholingsactiviteit worden aangemeld (zie ook de Aanmeldingsprocedure) worden door de Stichting RTGS beoordeeld aan de hand van de Criteria & voorwaarden Categorie 1 Scholingsactiviteiten.  

Deskundigheidsbevorderende activiteiten die als overige activiteit worden aangemeld worden door de Stichting RTGS beoordeeld aan de hand van de Criteria & voorwaarden Categorie 2 Overige activiteiten

Per 4-jarige nascholingsperiode dient een tolk gebarentaal of een schrijftolk minimaal 60 uur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten te besteden, waarvan minimaal 50% (30 uur) in categorie 1 Scholingsactiviteiten.  
Een combitolk dient per 4-jarige nascholingsperiode minimaal 75 uur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten te besteden, waarvan minimaal 50% (37,5 uur) in categorie 1 Scholingsactiviteiten. 
De overige uren zijn naar eigen inzicht in te zetten in categorie 1 óf categorie 2.