De stakeholders, bestaande uit de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsgroepen van tolken worden geconsulteerd bij beleidsbesluiten die tolkgebruikers en/of tolken raken. Alle partijen streven daarbij naar optimalisatie van het proces, de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening van tolken. Hierbij wordt gestreefd naar consensus om maximaal draagvlak te creëren.  

Hierbij zijn de volgende organisaties betrokken: 

Gebruikersorganisaties

  • Dovenschap behartigt de belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers, en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap.
  • Oogvereniging OOR & OOG, Participatiegroep DoofBlinden behartigt de belangen van mensen met doofblindheid.De term doofblindheid betekent niet doof en blind zijn, maar alle vormen van slechthorend/doofheid in combinatie met alle vormen van slechtziend/blindheid.
  • Stichting Hoormij - NVVS is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een gehoorbeperking, tinnitus, hyperacusis, cholesteatoom, duizeligheid- en evenwichtsaandoeningen.
  • Stichting Plots- en laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.
  • De FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) is er voor alle ouders van dove of (ernstig) slechthorende kinderen en jongeren, met of zonder CI, met of zonder bijkomende handicap, en ongeacht hun communicatiewijze (NGT, NmG, gesproken Nederlands of een combinatie daarvan). De FODOK richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.
  • SH-Jong is er voor jongeren die slechthorend zijn, in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar. Zij  houden zich bezig met 3 zaken: ontmoeting, voorlichting en belangenbehartiging.

Beroepsorganisaties