Stakeholders

De stakeholders, bestaande uit de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsgroepen van tolken worden geconsulteerd bij beleidsbesluiten die tolkgebruikers en/of tolken raken. Alle partijen streven daarbij naar optimalisatie van het proces, de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening van tolken. Hierbij wordt gestreefd naar consensus om maximaal draagvlak te creëren.  
 
Hierbij zijn de volgende organisaties betrokken: 

Gebruikersorganisaties:  

Dovenschap 

OOR&OOG

De vertegenwoordiger met doofblindheid komt namens Oogvereniging OOR & OOG, Participatiegroep DoofBlinden en gaat de  belangen van mensen met doofblindheid behartigen. De vertegenwoordiger zal vooral letten op verschillende communicatie-technieken zoals gebaren in kleine ruimte, tactiele gebaren, vingerspelling in de hand en ook schrijftolken. Het is voor mensen met doofblindheid heel belangrijk dat er tolken met de juiste communicatiemethodes zijn en dat de communicatie in alle omstandigheden  optimaal blijft.  De term doofblindheid betekent niet doof en blind zijn, maar alle vormen van slechthorend/doofheid in combinatie met alle vormen van slechtziend/blindheid. 

 

Stichting Hoormij - NVVS

Het aantal mensen met een gehoorbeperking, tinnitus, hyperacusis, cholesteatoom, duizeligheid- en evenwichtsaandoeningen neemt toe, tussen de 10 en 20 procent van de bevolking heeft er mee te maken. Hoormij∙NVVS is een organisatie die opkomt voor hun belangen. Er zijn meer dan 200 vrijwilligers actief op het terrein van belangenbehartiging, voorlichting en ledenactiviteiten. Daarnaast zijn er vijf mensen werkzaam op het bureau in Houten.

Hoormij∙NVVS streeft ernaar dat goede (hoor)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden je betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor joú en al die mensen die hiermee te maken hebben. 

Wat doet Hoormij∙NVVS?

·         wij vragen aandacht voor de verschillende gehoor- en evenwichtsaandoeningen en willen erkenning bevorderen;
·         wij bieden onafhankelijke informatie;
·         wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen;
·         wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger.  

 

Voorlichting en informatie:
·         Kijk op de agenda voor een bijeenkomst bij jou in de buurt. 
·         Word lid en ontvang Hoormij Magazine vier keer per jaar.
·         Ontvang de gratis nieuwsbrief

·         Dagelijks het laatste nieuws via Facebook.

 

Stichting Plots- en laatdoven

De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

De Stichting Plotsdoven:

  • Informeert en adviseert plots- en laatdoven
  • Geeft voorlichting over plots- en laatdoofheid
  • Heeft contactpersonen voor opvang en hulpverlening en verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening
  • Bevordert onderzoek op het gebied van plots- en laatdoofheid
  • Organiseert landelijke en regionale activiteiten en themabijeenkomsten
  • Geeft een kwartaalmagazine uit


De Stichting richt zich dus op belangenbehartiging, voorlichting én, voor een zeer groot deel, op lotgenotencontact. Daartoe organiseert zij veel activiteiten. Bij al deze activiteiten is volwaardige communicatie essentieel. Plotsdoven hebben over het algemeen een normale taalontwikkeling gehad en voor hen zijn schrijftolken en NmG-tolken dan ook dé communicatie-vormen bij uitstek. Er wordt dan ook bij elke activiteit minimaal een schrijftolk én een NmG-gebarentolk ingezet. 

Juist omdat bij de Stichting Plotsdoven de werelden van doven én slechthorenden samensmelten zien wij als geen ander het belang van gekwalificeerde gebaren- en schrijftolken. We vinden het daarom belangrijk dat het RTGS vanuit onze rol als stakeholder goede input krijgt om de kwaliteit te waarborgen. 


Signo Ergo Sum (SES)

 

Fodok

De FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) is er voor alle ouders van dove of (ernstig) slechthorende kinderen en jongeren, met of zonder CI, met of zonder bijkomende handicap, en ongeacht hun communicatiewijze (NGT, NmG, gesproken Nederlands of een combinatie daarvan).

De FODOK is een organisatie van en voor ouders die de situatie van hun dove of (ernstig) slechthorende kind willen verbeteren.

De FODOK richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

 


Beroepsorganisaties:

NBTG

De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van tolken gebarentaal in Nederland.

De NBTG is nauw betrokken bij diverse overlegorganen.
Zo vertegenwoordigt de NBTG haar leden tijdens overleg met overheidsinstellingen en is de NBTG gesprekspartner van onder meer belangenorganisaties van doven en slechthorenden en bemiddelingsbureaus voor tolken.

De voortdurende professionalisering van het beroep is ook een van de kerntaken van de NBTG. De erkenning van communicatie als fundamentele uiting van menselijk gedrag en het recht van ieder individu om gebruik te mogen maken van zijn of haar meest natuurlijke taal is de basis van het beroep tolk gebarentaal. Op grond van hun professionele expertise zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De kwaliteit van het werk van tolken is daarbij van cruciaal belang voor optimale communicatie.

Kennisuitwisseling zorgt ervoor dat de beroepsgroep kan groeien en verder kan professionaliseren. De NBTG is een netwerk voor tolken gebarentaal waar tolken en andere professionals beroepsgerelateerde kennis kunnen halen én brengen.
De NBTG biedt diverse workshops aan gedurende het jaar voor leden en niet-leden.

Meer informatie over de NBTG en over het beroep tolk NGT is te vinden op de NBTG-website.

 

NSV

De Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) is een beroepsvereniging die opkomt op voor de belangen van schrijftolken in Nederland. De NSV is opgericht in februari 2009, en draait op basis van vrijwilligers.
De NSV heeft meerdere werkgroepen, zoals een werkgroep PR en een werkgroep nascholingen, en het bestuur van de NSV bestaat sinds enkele jaren uit drie vaste en enthousiaste bestuursleden. 
De bestuursleden van de NSV proberen zoveel als mogelijk voltallig aanwezig te zijn bij alle overleggen die betrekking hebben op het werkveld van een schrijftolk, zoals het Stakeholdersoverleg van het RTGS en overleggen met UWV en Tolkcontact. Drie paar oren horen meer dan één en zo worden de belangen van schrijftolken zo goed mogelijk behartigd. 
Op de website van de NSV (www.schrijftolk.org) is allerlei informatie te vinden over het beroep schrijftolk, de ingeplande nascholingen en ALV’s, de beroepscode en het beroepsprofiel, de leveringsvoorwaarden, de tolkvoorziening en diverse andere werkveldgerelateerde zaken.