Voor Tolken Gebarentaal en Schrijftolken zijn afzonderlijke beroepscodes ontwikkeld. U ziet deze hieronder.

Tolken inzetten bij congressen

De NBTG en de NSV hebben een document gemaakt voor organisaties van congressen/ zeer grote bijeenkomsten met meer informatie over aandachtspunten bij het inzetten van schrijftolken en tolken gebarentaal. Hier kunt u meer lezen over Tolken inzetten bij congressen

Klachtencommissie

De klachtencommissie is een onafhankelijk werkende commissie die wordt ondersteund door de beroepsverenigingen voor tolken te weten de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) en de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en door de belangenverenigingen voor doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis.

Het doel van de klachtencommissie is:

  • De gelegenheid bieden aan cliënten van de geregistreerde tolken gebarentaal en schrijftolken zich te beklagen over geleverde diensten.
  • Deze klachten te bespreken met de klager en degene tegen wie de klacht gericht is op basis van hoor en wederhoor.
  • Zo mogelijk te bemiddelen tussen klager en degene tegen wie de klacht gericht is om tot een bevredigende oplossing van het gesignaleerde probleem te komen.
  • Zo nodig een formele uitspraak te doen over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en die uitspraak met inachtneming van de privacy van de betrokkenen bekend te maken.
  • Te dienen als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten van de tolken gebarentaal en waar nuttig de klachten te bespreken in breder verband met als doel verbeteringen te vinden in het functioneren van de tolkdiensten in het algemeen.

Naast een onafhankelijk voorzitter wordt er gestreefd naar de volgende samenstelling van de klachtencommissie:
-    2 tolkgebruikers van tolken gebarentaal (NGT/NmG/vierhanden)
-    2 tolkgebruikers van schrijftolken 
-    2 tolken gebarentaal (NGT/NmG/vierhanden)
-    2 schrijftolken

Een formulier voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Klachtencommissie http://klachttolk.nl/

Ook voor gepubliceerde uitspraken verwijzen wij naar de website van de Klachtencommissie.