De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur/bestuurder en op de wijze waarop deze de gang van zaken in de stichting bevordert. Zij staat de directeur/bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden zich naar het belang van de stichting en oefenen zij hun taak zonder last of ruggespraak uit. 

De Raad van Toezicht is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en leden op voordracht van Dovenschap, Hoormij, Divers Doof, de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV).

De heer H.J.C. (Harry) Bosma, Voorzitter Raad van Toezicht

Harry Bosma is in januari 2021 benoemd als onafhankelijk voorzitter, dat wil zeggen niet afkomstig vanuit tolkgebruikers of geregistreerde tolken. Hij is echter wel bekend met de wereld van doven en slechthorenden, zo was hij onder andere bestuurder bij GGMD voor Doven en Slechthorenden, lid raad van toezicht bij Tolknet en voorzitter van de NBTG. Harry werkt momenteel bij Amerpoort in de rol van directeur. In de rol van voorzitter raad van toezicht bij RTGS ziet hij het als zijn rol de samenwerking binnen de raad en met de directeur optimaal vorm te geven. Met goede samenwerking en aandacht voor alle perspectieven werken we verder aan professioneel en ambitieus Register, waarbij gebruikers uit kunnen gaan van kwaliteit en de geregistreerde tolken zich herkennen in het profiel van het Register.

De heer A. B. Wijbenga, lid Raad van Toezicht

Albert Wijbenga is al vanaf zijn geboorte doof, in zijn dagelijkse leven en tijdens werk is hij een fervent tolkgebruiker. 
Tijdens vergaderingen op zijn werk, bij cursussen, kerkdiensten, familiefeestjes, grote (internationale) congressen,
enzovoorts. Een tolk Nederlandse gebarentaal en in sommige gevallen een schrijftolk, is voor hem een grote vanzelfsprekendheid. 
Vanzelfsprekend voor hem dat er een tolk aanwezig is én dat er sprake is van hoge kwaliteit. Via de Raad van Toezicht wil hij graag een bijdrage geven aan het borgen van hoog gekwalificeerde tolken. Op basis van zijn werkervaringen in het onderwijs (o.a. directeur van de Guyotschool VSO) en zijn bestuurlijke ervaringen kent hij het tolkenlandschap vrij goed; er zijn grofweg drie partijen: de overheid (o.a. UWV), de tolkgebruikers en de tolken zelf. Op voordracht van Dovenschap is hij namens de dovengemeenschap in Nederland lid van de Raad van Toezicht.

MEVROUW D. DE GRAAF, LID RAAD VAN TOEZICHT

Sinds juni 2020 is Dorien de Graaf lid van de Raad van Toezicht van de RTGS. Dorien is laatdoof ten gevolge van een progressieve slechthorendheid, zij is een CI gebruiker. Zij is opgeleid als verpleegkundige en docent NGT, werkt sinds 2000 in de Gelderhorst in Ede. Zij is werkzaam op de afdeling Communicatie , Training en Advies en werkt tevens als praktijkondersteuner huisarts waarbij de nadruk ligt op de communicatie met de dove bewoners over gezondheid gerelateerde onderwerpen. Zowel in de privé- als werksituatie heeft zij veel ervaring met het inzetten van tolken (NGT, NmG en schrijftolken ) voor haarzelf en ook voor andere tolkgebruikers. Het belang van kwalitatief goed tolken en een goede beroepshouding is essentieel voor het ervaren van toegankelijkheid op basis van gelijkwaardigheid en voor de persoonlijke ontwikkeling van de tolkgebruiker. Hiervoor wil zij zich inzetten in de Raad van Toezicht.

MEVROUW I. SLUIS, LID RAAD VAN TOEZICHT

In januari 2022 is Irma Sluis op voordracht van de NBTG, toegetreden tot de Raad van Toezicht. Ze heeft de pilot-opleiding tolk Nederlandse Gebarentaal gedaan aan de Hogeschool van Utrecht in 1997 en is in 2001 geslaagd (BA).
In de zomer van 2011 is Irma afgestudeerd aan de opleiding European Masters of Sign Language Interpreting (MA). Ze heeft deze afgerond met een onderzoek naar het perspectief van de dove consument op het tolken van NGT naar Nederlands.
Samen met Maya de Wit heeft ze in opdracht van de NBTG een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van tolken gebarentaal vanuit het perspectief van dove tolkgebruikers in Nederland.
Ze vind het belangrijk om te blijven nadenken over wat kwaliteit precies is en hoe je dat beoordeelt, zodat iedere klant de juiste tolk krijgt. 

 

MEVROUW A. HOP - VAN DEN DOOL, LID RAAD VAN TOEZICHT

In maart 2024 is Afke Hop toegetreden tot de Raad van Toezicht, op voordracht van de NSV. Afke werkt sinds 2003 als schrijftolk en sinds 2009 ook als tolk NGT-NL. In die jaren heeft ze in heel diverse situaties ervaring opgedaan als tolk en meegeschreven aan de beroepscode (2009) en het -profiel (in 2009 en in 2023) van de schrijftolken. Ze vindt het mooi om te zien hoe klanten tot hun recht komen doordat zij faciliteert in de communicatie. Naast het tolken is Afke sinds 2019 werkzaam als docent Schrijftolkvaardigheden op de Hogeschool Utrecht (IGT&D). Studenten waarderen de kennis en ervaring die zij kan overbrengen. Naast het lesgeven werkt Afke mee aan het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor de schrijftolkopleiding. Zij ziet het RTGS als belangrijk instituut voor het borgen van de kwaliteit en professionaliteit van de ingeschreven tolken en hoopt met haar lidmaatschap van de RvT hieraan bij te kunnen dragen.