Nieuws

Enkele cijfers over de eerste 6 maanden van 2018

woensdag 17 oktober 2018

Op 30 juni 2018 stonden 596 tolken ingeschreven in het RTGS. Dit waren er vorig jaar op hetzelfde tijdstip 577.
Een specificatie van dit cijfer over de verschillende tolkvormen en meer informatie over nascholingsactiviteiten en verlengde nascholingsperiodes hebben we in een tabel gezet. Deze kun je hier vinden.


 

Route naar het RTGS 3.0

vrijdag 14 september 2018

Op vrijdagmiddag 30 november zal het mini-symposium over "Route naar het RTGS 3.0" in Het Klooster te Amersfoort plaatsvinden.

Na implementatie van het PIN-project (Project Implementatie Nascholingen) in 2009/10 was het nu een goed moment om te evalueren of het bouwwerk van de nascholingen voor tolken nog actueel is en in welke richting het RTGS zich als kwaliteitsregister in de komende jaren kan ontwikkelen. 
Tijdens de twee "Heidagen" in het afgelopen voorjaar is hierover uitgebreid gesproken met als resultaat de notitie 
"Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk".  
Deze notitie wordt op het mini-symposium in hoofdlijnen gepresenteerd en daarna zal het RTGS met betrokkenen en relaties hierover van gedachten wisselen. 
Binnenkort krijgen stakeholders, een aantal organisaties en de relaties hiervoor een uitnodiging. 

Tolkgebruikers en tolken kunnen zich nu alvast aanmelden voor dit symposium via info@stichtingrtgs.nl 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meldt je snel aan. 

Ingeschreven tolken per 1 januari 2018

vrijdag 2 februari 2018

Bij het begin van het nieuwe jaar staan er 594 tolken in het RTGS ingeschreven.

Dit zijn 473 tolken NGT, 88 schrijftolken, 32 combitolken en 1 ASL tolk. 
In 2017 zijn er in totaal 20 tolken bijgekomen.
Deze toename is veroorzaakt door het feit dat er 31 tolken zijn ingeschreven; 11 tolken hebben zich laten uitschrijven om de volgende redenen: persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, een jong gezin emigratie, werkzaam in andere sector 
Het RTGS hoopt dat deze stijging van het aantal tolken een bijdrage levert aan het oplossen van het toenemende tekort aan tolken.


WDD 23 september 2017

woensdag 6 september 2017

23 september is weer Werelddovendag. Wereldovendag wordt georganiseerd door Dovenschap, in samenwerking met aangesloten organisaties en zal gehouden worden op 3 locaties: Groningen, Amsterdam en Rotterdam.
De voorbereidingen voor Werelddovendag zijn in volle gang. Het programma op de locaties wordt langzaamaan steeds voller, en per 9 september officieel bekend gemaakt op sociale media. 

Via de site van Dovenschap https://www.dovenschap.nl kunt u informatie hierover vinden in NGT. 

Namens de WDD Commissie 2017: Iris Wijnen

 

Uitvoeringsregels RTGS

woensdag 30 augustus 2017

Hoewel het Reglement RTGS de basis is voor het accrediteren van de nascholingen, is er behoefte aan aanvullende informatie over een aantal aanscherpingen en/of verduidelijkingen voor het accorderen van verschillende nascholingsactiviteiten, danwel het toekennen van nascholingspunten. 

Deze aanvullende informatie zal voortaan als 'Uitvoeringsregels RTGS' bekend worden gemaakt. Het overzicht van de nu geldende regels per 18 augustus 2017 vindt u hier en op onze downloadpagina. 


Vacature CPE lid - tolk NGT/NmG

maandag 10 juli 2017

Momenteel wordt er samen met de NBTG gezocht naar een nieuw lid. Voor deze vacature is een profielschets gemaakt.

Deze kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief juli 2017

vrijdag 7 juli 2017

Gisteren is de nieuwsbrief naar de tolken en stakeholders verzonden. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt deze via de downloadpagina vinden. 

 

Nieuwe directeur: Benny Elferink

vrijdag 5 mei 2017

Met ingang van 1 mei heeft de Raad van Toezicht van RTGS de heer Benny Elferink benoemd tot nieuwe directeur. Benny Elferink is vroegdoof en allerminst een onbekende in de wereld van doven en slechthorenden. Hij heeft zich jaren actief ingezet als belangenbehartiger voor de doelgroep, o.a. ook voor de tolkvoorziening. Als gebruiker van NGT-tolken was hij tot nu ook lid van onze Raad van Toezicht. Niettemin is zijn benoeming het resultaat geweest van een open selectieprocedure met meerdere sterke kandidaten. Wij zijn blij dat wij Benny als directeur aan RTGS hebben kunnen verbinden.

Directeur Bart van der Weijden veel te vroeg overleden

vrijdag 5 mei 2017

Op dinsdag 25 april overleed na een kort ziekbed onze directeur Bart van der Weijden. Bart was sinds 2014 behalve directeur van Tolknet ook directeur van RTGS. Wij beoogden met de samenwerking met Tolknet een betere borging van de continuïteit van het Register. Dat is zeker gelukt op medewerkersniveau, maar Bart zelf was helaas niet gelukkig in zijn rol voor RTGS. Wij kwamen onlangs samen overeen om een andere directeur te zoeken. Gedurende het selectieproces heeft Bart met onverminderde loyaliteit de lopende werkzaamheden voortgezet om die soepel over te kunnen dragen aan zijn opvolger. Het is jammer dat hij dit zelf niet meer heeft kunnen doen. Wij zijn Bart zeer erkentelijk voor zijn inzet voor RTGS. Bart is slechts 64 jaar geworden. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen na. Wij wensen hen alle kracht bij het dragen van hun verlies.

Stakeholdersbijeenkomst RTGS over Dove Tolken NGT

dinsdag 25 april 2017

Op 5 april heeft het RTGS -samen met de werkgroep DT-NGT- overlegd met de stakeholders over de ontwikkelingen op het gebied van Dove Tolken NGT (DT-NGT). Deze stakeholders zijn de belangenorganisaties van tolkgebruikers, zorginstellingen, o.a. GGMD, Kentalis e.d. en de beroepsverenigingen van tolken, ook relayteams justitie. Het was een goede bijeenkomst en de door de aanwezigen gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen door de werkgroep DT-NGT. Besloten is dat er binnenkort zal worden overlegd met het HU-IGT&D over assessment en opleiding.  Enkele foto's van deze bijeenkomst vindt u hier en hier

Vacature Projectleider

woensdag 22 maart 2017

Wij ontvingen van de NBTG een vacature voor een projectleider voor de projectgroep Specilisatie en Differentatie. De omschrijving vindt u hier.
Reacties kunt u, uiterlijk 2 april, zenden naar het in de vacature genoemde adres.  

Nieuwsbrief februari 2017

woensdag 15 februari 2017

Vandaag is de nieuwsbrief naar de tolken en stakeholders verzonden. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt deze via de downloadpagina vinden. 

Vacature nieuwe directeur

vrijdag 10 februari 2017

Vanwege de beëindiging van de overeenkomst met de huidige directeur zoekt het RTGS een nieuwe Directeur m/v voor 12 uur per week.  Een omschrijving van de functie en het functieprofiel kunt u hier vinden. Indien u interesse heeft, ontvangen wij graag uiterlijk  1 maart uw cv met motivatie. 

 

Afscheid directeur RTGS

woensdag 8 februari 2017

De Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) deelt u mee dat er in goed overleg is besloten om de samenwerking met de huidige directeur, Bart van der Weijden te beëindigen. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid als bestuurder van RTGS de afgelopen jaren. De beëindiging van de samenwerking zal geen invloed hebben op de continuïteit van het Register. Bart heeft toegezegd actief te blijven tot zijn opvolger in functie is. Het is evident dat de RvT van RTGS snel op zoek gaat naar een goede plaatsvervanger. Op korte termijn zal er dan ook worden gestart met de werving van een nieuwe directeur. Voor vragen kunt u terecht bij info@stichtingrtgs.nl

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting RTGS

Eelco Huisman, voorzitter

Ingeschreven tolken per 1 januari 2017

vrijdag 27 januari 2017

We zijn 2017 begonnen met  574 ingeschreven tolken.
Dit aantal betreft 460 tolken Gebarentaal, 82 Schrijftolken, 31 Combitolken en 1 tolk ASL.
In januari 2016 stonden 568 tolken ingeschreven. 
In het afgelopen jaar hebben 29 tolken besloten om te stoppen en zijn 35 afgestudeerd. Na verwerking van alle in- en uitschrijvingen zijn er dus 6 tolken bijgekomen.
Het aantal NGT tolken is gedaald van 465 naar 460; het aantal schrijftolken gestegen van 71 naar 82.

Pas op de plaats met een jaarlijks aantal vlieguren

vrijdag 26 augustus 2016

RTGS had in 2015 van stakeholders instemming verkregen met het principe om aan ingeschreven tolken naast de nascholingsverplichting ook een jaarlijkse tolkvaardigheidseis op te leggen. Begin 2016 is vervolgens een concrete eis daarvoor in het Reglement (minimaal 100 uren netto tolkactiviteiten per jaar) in concept wederom aan stakeholders voorgelegd. Op 6 juli 2016 heeft de RvT alle ingekomen reacties gewogen en geconcludeerd dat het noodzakelijke brede draagvlak voor zo’n eis alsnog ontbreekt. De Raad maakt derhalve een pas op de plaats en daagt de beroepsverenigingen en gebruikersorganisaties uit om nu hun eigen alternatief uit te werken tot een kwaliteitsinstrument, dat wel kan bogen op maatschappelijk draagvlak. Als het Register in redelijkheid een rol kan vervullen in zodanig instrument, doet het dat graag. De volledige reactie van de Raad van Toezicht naar de stakeholders leest u hier.

Raad van Toezicht weer compleet

donderdag 4 augustus 2016


In zijn vergadering van 6 juli 2016 heeft de Raad van Toezicht mevrouw Alma Gerritsen benoemd. De benoeming is gebeurd op voordracht van de Stichting Plots- en Laatdoven. Met deze benoeming is de Raad weer compleet na het vertrek van Peter Raggers.

RBTV accepteert nascholingspunten RTGS

woensdag 29 juni 2016

Wij ontvingen van het RBTV onderstaande mail:

RTGS overzichten van de daar(in) goedgekeurde nascholingspunten kunnen als onderbouwing bij een PE-registratie worden geüpload. Tolken gebarentaal of schrijftolken kunnen  deze  als een scholingsactiviteit registreren via het portaal “Mijn Wbtv”. De aanbieder is dan stichting RTGS. Daarnaast kan men ook per bijscholingsactiviteit afzonderlijk PE-punten registreren.

Het RTGS hanteert een puntenberekening van  1 nascholingspunt per 10 uren scholing. (1 nascholingspunt geregistreerd en goedgekeurd door het RTGS is 10 PE-punten.) Men moet dan het aantal nascholingspunten , toegekend door het RTGS vermenigvuldigen met 10.  
 
Verder gelden de volgende uitgangspunten:
-       De gebarentolk / schrijftolk moet zelf de PE-punten registreren en het overzicht van de RTGS uploaden;
-      Activiteiten moeten zijn gevolgd tijdens de lopende periode van inschrijving;
-      Er zijn voor de bijscholingsactiviteiten nog geen PE-punten in het portaal ‘Mijn Wbtv” geregistreerd;
-      De overzichten nascholingspunten Stichting RTGS kunnen onder de  categorie scholingsactiviteit geregistreerd worden, de aanbieder is dan Stichting RTGS.

Nascholingsverplichting tolken

maandag 30 mei 2016

Per nascholingsperiode moeten 6 punten worden behaald, dit staat gelijk aan 60 uur nascholing en komt dus neer op 15 uur per jaar. Voor combi-tolken geldt dat er 9 punten moeten worden behaald.

De te behalen punten zijn verdeeld over de 3 categorieën:
categorie 1- Taal en tolkvaardigheden  3 punten (combi-tolken 6)
categorie 2- Attitude                           2 punten
categorie 3- Doelgroepen                    1 punt

Het aanbod van de nascholingen over 2015 is als volgt:
cat. 1: 653 contacturen - 47%
cat. 2:      524 contacturen - 38%
cat. 3:      211 contacturen - 15% 

 

Aanbod nascholingen 2015

maandag 30 mei 2016

In 2015 zijn er 305 nascholingsaanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 292 aanvragen afgehandeld: 269 aanvragen zijn goedgekeurd, 23 aanvragen zijn afgekeurd. De aanvragen zijn verdeeld als volgt:

Goedgekeurd  2015 2014
 Nieuwe aanvragen 71 77
 Intervisie 131 97
 Herhalingen 67 53
 Totaal 269 227 

De CPE heeft 2 maanden te tijd om nascholingen te beoordelen. Onderstaand een overzicht van de tijd die nodig was om tot een beslissing te komen:

Resultaat  <1 mnd <2 mnd >2 mnd totaal
goedgekeurd 222 27 20 269
afgekeurd  13 2 8   23

 

12

Contact

Amersfoortsestraat 70d
3769 AL Soesterberg
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl