Nieuws

RTGS Kengetallen 1e halfjaar 2019

zaterdag 19 oktober 2019

De cijfers over het eerste halfjaar zijn bekend. Via dit document vindt u informatie over het aantal tolken per 30.6.2019, aangeboden nascholingen en meer. 

 

Eindkwalificaties HU - ook voor herintredende tolken

dinsdag 17 september 2019

Het RTGS vervult binnen het werkveld van tolkgebruikers en tolken een belangrijke rol op het gebied van kwaliteit van tolken. Om kwaliteit beter te kunnen garanderen zijn onlangs de eisen aan herintredende tolken verscherpt. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit persbericht.
Op deze manier wordt de kwaliteit voor de tolkgebruikers beter geborgd. 

 

Verhuisbericht

maandag 8 juli 2019

Vanaf 1 juli zijn we gevestigd in Bilthoven. 
Ons postadres wordt: Rembrandtlaan 4, 3723 BJ Bilthoven
De overige contactgegevens zijn ongewijzigd.  

               

Route RTGS 3.0 - Notitie -vervolg

maandag 6 mei 2019

Tijdens de in maart gehouden Heidag is uitgebreid gesproken over de notitie, de tijdens het symposium gemaakte opmerkingen hierop en de brieven van de stakeholders. De notitie is, rekening houdend met de gegeven input, aangepast en tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht in april 2019 vastgesteld. De definitieve notitie kunt u hier lezen en natuurlijk staat deze ook op de downloadpagina.

Uitvoeringsregels

maandag 1 april 2019

De uitvoeringsregels zijn aangepast; ook webinars komen nu voor punten in aanmerking. Deze en andere wijzigingen zijn geel gemarkeerd. De laatste versie kunt u lezen via deze link. De versie staat ook op de downloadpagina. 

Verslag mini-symposium RTGS

vrijdag 29 maart 2019

Wij zijn blij u het verslag te kunnen presenteren van ons succesvolle mini symposium, gehouden op 30 november 2018. Hierin zijn enkele foto's opgenomen evenals de samenvattingen van de reacties op de stellingen en de vervolgstappen van het RTGS. Wij houden u op de hoogte. Het verslag is ook te vinden op onze downloadpagina.

 

Kengetallen 2018

vrijdag 15 februari 2019

Bij het begin van het nieuwe jaar staan er 614 tolken in het RTGS ingeschreven.  

Dit zijn 487 tolken NGT, 90 schrijftolken, 35 combitolken,  en 1 ASL tolk. Feitelijk zijn er 2 ASL tolken, maar één hiervan is zogenaamde “combitolk NGT/ASL”. In dit overzicht kunt u meer informatie vinden. 

Geslaagd minisymposium RTGS

dinsdag 18 december 2018

Rond de 100 mensen hebben op vrijdagmiddag 30 november dit mini-symposium bijgewoond, dat in Leerhotel "Het Klooster" in Amersfoort werd gehouden.  Op dit symposium....

Enkele cijfers over de eerste 6 maanden van 2018

woensdag 17 oktober 2018

Op 30 juni 2018 stonden 596 tolken ingeschreven in het RTGS. Dit waren er vorig jaar op hetzelfde tijdstip 577.
Een specificatie van dit cijfer over de verschillende tolkvormen en meer informatie over nascholingsactiviteiten en verlengde nascholingsperiodes hebben we in een tabel gezet. Deze kun je hier vinden.


 

Route naar het RTGS 3.0

vrijdag 14 september 2018

Op vrijdagmiddag 30 november zal het mini-symposium over "Route naar het RTGS 3.0" in Het Klooster te Amersfoort plaatsvinden.

Na implementatie van het PIN-project (Project Implementatie Nascholingen) in 2009/10 was het nu een goed moment om te evalueren of het bouwwerk van de nascholingen voor tolken nog actueel is en in welke richting het RTGS zich als kwaliteitsregister in de komende jaren kan ontwikkelen. 
Tijdens de twee "Heidagen" in het afgelopen voorjaar is hierover uitgebreid gesproken met als resultaat de notitie 
"Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk".  
Deze notitie wordt op het mini-symposium in hoofdlijnen gepresenteerd en daarna zal het RTGS met betrokkenen en relaties hierover van gedachten wisselen. 
Binnenkort krijgen stakeholders, een aantal organisaties en de relaties hiervoor een uitnodiging. 

Tolkgebruikers en tolken kunnen zich nu alvast aanmelden voor dit symposium via info@stichtingrtgs.nl 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meldt je snel aan. 

Ingeschreven tolken per 1 januari 2018

vrijdag 2 februari 2018

Bij het begin van het nieuwe jaar staan er 594 tolken in het RTGS ingeschreven.

Dit zijn 473 tolken NGT, 88 schrijftolken, 32 combitolken en 1 ASL tolk. 
In 2017 zijn er in totaal 20 tolken bijgekomen.
Deze toename is veroorzaakt door het feit dat er 31 tolken zijn ingeschreven; 11 tolken hebben zich laten uitschrijven om de volgende redenen: persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, een jong gezin emigratie, werkzaam in andere sector 
Het RTGS hoopt dat deze stijging van het aantal tolken een bijdrage levert aan het oplossen van het toenemende tekort aan tolken.


WDD 23 september 2017

woensdag 6 september 2017

23 september is weer Werelddovendag. Wereldovendag wordt georganiseerd door Dovenschap, in samenwerking met aangesloten organisaties en zal gehouden worden op 3 locaties: Groningen, Amsterdam en Rotterdam.
De voorbereidingen voor Werelddovendag zijn in volle gang. Het programma op de locaties wordt langzaamaan steeds voller, en per 9 september officieel bekend gemaakt op sociale media. 

Via de site van Dovenschap https://www.dovenschap.nl kunt u informatie hierover vinden in NGT. 

Namens de WDD Commissie 2017: Iris Wijnen

 

Uitvoeringsregels RTGS

woensdag 30 augustus 2017

Hoewel het Reglement RTGS de basis is voor het accrediteren van de nascholingen, is er behoefte aan aanvullende informatie over een aantal aanscherpingen en/of verduidelijkingen voor het accorderen van verschillende nascholingsactiviteiten, danwel het toekennen van nascholingspunten. 

Deze aanvullende informatie zal voortaan als 'Uitvoeringsregels RTGS' bekend worden gemaakt. Het overzicht van de nu geldende regels per 18 augustus 2017 vindt u hier en op onze downloadpagina. 


Vacature CPE lid - tolk NGT/NmG

maandag 10 juli 2017

Momenteel wordt er samen met de NBTG gezocht naar een nieuw lid. Voor deze vacature is een profielschets gemaakt.

Deze kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief juli 2017

vrijdag 7 juli 2017

Gisteren is de nieuwsbrief naar de tolken en stakeholders verzonden. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt deze via de downloadpagina vinden. 

 

Nieuwe directeur: Benny Elferink

vrijdag 5 mei 2017

Met ingang van 1 mei heeft de Raad van Toezicht van RTGS de heer Benny Elferink benoemd tot nieuwe directeur. Benny Elferink is vroegdoof en allerminst een onbekende in de wereld van doven en slechthorenden. Hij heeft zich jaren actief ingezet als belangenbehartiger voor de doelgroep, o.a. ook voor de tolkvoorziening. Als gebruiker van NGT-tolken was hij tot nu ook lid van onze Raad van Toezicht. Niettemin is zijn benoeming het resultaat geweest van een open selectieprocedure met meerdere sterke kandidaten. Wij zijn blij dat wij Benny als directeur aan RTGS hebben kunnen verbinden.

Directeur Bart van der Weijden veel te vroeg overleden

vrijdag 5 mei 2017

Op dinsdag 25 april overleed na een kort ziekbed onze directeur Bart van der Weijden. Bart was sinds 2014 behalve directeur van Tolknet ook directeur van RTGS. Wij beoogden met de samenwerking met Tolknet een betere borging van de continuïteit van het Register. Dat is zeker gelukt op medewerkersniveau, maar Bart zelf was helaas niet gelukkig in zijn rol voor RTGS. Wij kwamen onlangs samen overeen om een andere directeur te zoeken. Gedurende het selectieproces heeft Bart met onverminderde loyaliteit de lopende werkzaamheden voortgezet om die soepel over te kunnen dragen aan zijn opvolger. Het is jammer dat hij dit zelf niet meer heeft kunnen doen. Wij zijn Bart zeer erkentelijk voor zijn inzet voor RTGS. Bart is slechts 64 jaar geworden. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen na. Wij wensen hen alle kracht bij het dragen van hun verlies.

Stakeholdersbijeenkomst RTGS over Dove Tolken NGT

dinsdag 25 april 2017

Op 5 april heeft het RTGS -samen met de werkgroep DT-NGT- overlegd met de stakeholders over de ontwikkelingen op het gebied van Dove Tolken NGT (DT-NGT). Deze stakeholders zijn de belangenorganisaties van tolkgebruikers, zorginstellingen, o.a. GGMD, Kentalis e.d. en de beroepsverenigingen van tolken, ook relayteams justitie. Het was een goede bijeenkomst en de door de aanwezigen gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen door de werkgroep DT-NGT. Besloten is dat er binnenkort zal worden overlegd met het HU-IGT&D over assessment en opleiding.  Enkele foto's van deze bijeenkomst vindt u hier en hier

Vacature Projectleider

woensdag 22 maart 2017

Wij ontvingen van de NBTG een vacature voor een projectleider voor de projectgroep Specilisatie en Differentatie. De omschrijving vindt u hier.
Reacties kunt u, uiterlijk 2 april, zenden naar het in de vacature genoemde adres.  

Nieuwsbrief februari 2017

woensdag 15 februari 2017

Vandaag is de nieuwsbrief naar de tolken en stakeholders verzonden. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt deze via de downloadpagina vinden. 

12

Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl