informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: ExpertTolk Kinderen voor Onderwijs Praktijkdag II
Nummer: 23437
Tolkgroep(en): NGT
Setting: Onderwijs
Begindatum: 6-4-2019
Einddatum: 6-4-2019
Tijdsduur (totaal): 5,00
Nascholingspunten (totaal): 0,50 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
2,00 1,00 2,00
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
2,00 1,00 2,00
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit Het regulier (passend) onderwijs als veld is zeer dynamisch vanwege ontwikkelingen die voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Een tolk Gebarentaal, die hoofdzakelijk werkzaam is binnen onderwijssetting, is daarom continue bezig zijn/haar kennis en vaardigheden voor het tolken binnen scholen te updaten. Dat is een inspirerend proces die eigenlijk zichzelf regelmatig vernieuwt.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de groep ‘dove en slechthorende kinderen’. Zoals dat steeds meer dove, maar ook slechthorende en eenzijdig dove kinderen, aangeven een tolk nodig te hebben. Ook ouders van deze kinderen willen steeds vaker dat er geïnvesteerd wordt in het verwerven van NGT/NmG (afhankelijk per kind) zodat hij/zij tolken kan volgen. Op die manier van jongs af aan opties opbouwt voor het verkrijgen van toegang tot communicatie. Vergelijkend video-onderzoek (De Geus, De Witt & van Herwaarden 2011-2015, 2017) naar deze kinderen -die in thuissetting steeds vaker geen gebarentaal aangeboden krijgen van hun ouders vanwege niet volledige toegang tot oudercursussen- geeft aan dat kinderen vooral graag willen dat de tolk visueel werkt met een juiste mix en inzet van NGT elementen.

Bovenstaande twee ontwikkelingen betekenen dat het handig is voor tolken gebarentaal om op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen het onderwijssetting. Daarom is de reeks ExpertTolk voor Kinderen opgezet. Deze reeks draait in 2019 voor het derde jaar. Verschillende theoretische en praktische hands-on aanpakken zijn besproken en geoefend hier. Tijdens de reeks maar ook los ervan hebben tolken aangegeven dat ze behoefte hebben om veel praktijkgericht te oefenen. Daarom zijn er twee praktijkdagen opgezet. U leest hier over Praktijkdag II (Eerder gegeven Praktijkdag I is het nabootsen van een dag “Science gastlessen” op Voortgezet Onderwijs/MBO niveau; de hele dag oefenen met tolken van inhoudelijke lessen met hoge informatiedichtheid, tussendoor wordt er feedback gegeven).

Praktijkdag II is vooral gericht op het praktisch kunnen tolken van lessen op basisschoolniveau. Er zal een dag basisschool nagebootst worden. Een gastdocent, daadwerkelijk werkzaam als bevoegd basisschooldocent, zal instructies geven in basisschoolvakken. De vakken Taal, Rekenen, Spelling (dictee), Lezen, Aardrijkskunde en Geschiedenis zullen behandeld worden. Er zullen jonge dove/slechthorende kinderen met hun horende vrienden/klasgenoten, die zijn meegekomen, aanwezig zijn. We bootsen op die manier een realistische schoolsetting na. De docenten geven lessen zoals hij/zij dat altijd doen. De leerlingen stellen vragen en gaan interactie aan. Dit gebeurt zowel onderling als met de docent.

Het is een zeer praktisch gericht en onderbouwde training. Het borduurt voort op de door de tolk eerder opgedane kennis uit de Experttolk Kinderen-reeks. De tolken oefenen zowel het vertalen van de docent als de interactie tussen nagebootste klas en docent. Het geheel wordt door de workshopleiders in goede banen geven. Zij geven de deelnemende tolken van tijd tot tijd gerichte opdrachten, feedback en werkpunten.

We gaan tijdens de “een dag basisschool”-training vooral werken aan de volgende onderdelen:

1. Omgaan met diversiteit in de doelgroep in het regulier onderwijs wat betreft de continuum Nederlands-NGT en vice versa;
2. Omgaan met hoge informatiedichtheid tijdens de lessen en hoe deze zo visueel mogelijk te vertalen;
3. Omgaan met didactisch taalgebruik van de gastdocent(en) uit het regulier onderwijs;
4. Samenwerken met docent en de dove kinderen;
5. Weten waar de knelpunten zitten in de samenwerking met docent en dove kinderen en deze weten op te lossen;
6. Rol aannemen en vasthouden als professional, terwijl tegelijkertijd ‘flexibiliseren’ richting dove jongere/scholier;
7. Gebarentaalvaardige knelpunten oplossen;
8. De training als ervaring naast werksituaties in het onderwijs leggen zodat er gericht nagedacht kan worden over wat er al goed gaat en wat de knelpunten zijn;
9. Het opzetten van samenwerking met de dove jongere/scholier als klant.

Er zullen praktische, hands-on, handvatten worden meegegeven. Toepasbaar voor dagelijkse tolkwerk in het onderwijs.

Er is een globale indeling:
09:40 uur inloop
10:00 uur start ochtenddeel
12:00 uur lunchpauze
12:45 start middagdeel
14.45 15 minuten pauze
16:00 uur afsluiting van de dag

De kosten zijn 209,- euro (BTW-vrij, CKRBO keurmerk daarom geen BTW) inclusief koffie, thee, lunch en versnaperingen.

Aanmelden kan door te mailen naar signhands@gmail.com. Je ontvangt dan een pakket met meer informatie, een inschrijvingslink en betalingsaanwijzingen. Na inschrijving en overmaken van betaling krijg je een bevestigingsmail. Dan ben je van deelname verzekerd.

Let op:
Deelnemers voor deze Praktijkdag II moeten minstens twee bijeenkomsten uit de reeks genaamd “EXTTolk Kinderen” gevolgd hebben om toegelaten te kunnen worden. De opgedane theoretische kennis uit de EXTTolk Kinderen reeks is van ondersteunende belang voor succesvolle deelname.

Literatuur
Oyserman, J. & de Geus, M. (2018). Experttolk voor Kinderen. Tolken voor dove kinderen in het regulier onderwijs. Ulft: Interpres, 31(1), 10-13.
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Zowel de huidige onderwijstolken als die in de toekomst, die in het regulier onderwijs willen (blijven) werken zullen hun tolk-kwaliteiten behoorlijk moeten verdiepen/intensiveren.
Tijdens deze Praktijkdag II wordt de hele dag gedurende tolk-situatie gelet op attitude, vertaalaspecten en tolk-technieken welke vereist zijn om als tolk goed te kunnen functioneren in het reguliere basis-en voortgezet onderwijs. Omgekeerd zijn praktijkervaringen van de docenten, tolkgebruikers en de tolken de impuls voor een gericht nascholing. Eén die aansluit op ontwikkeling van de tolken zelf. Kortom, wij zorgen voor verbinding tussen tolkkennis, onderwijskennis en onderwijspraktijk; wetenschappelijke en praktische tolkinzichten worden toegepast.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Er zijn twee docenten voor deze cursus. Beiden zijn Doof. Dit betekent dat als voertaal NGT gehanteerd zal worden. Er zijn voldoende pauzes. Ook zijn er rustmomenten waarin er in groepjes worden gewerkt. Er wordt dusdanig rekening gehouden met de belastbaarheid. Er wordt geen tolk ingezet voor de deelnemers. Eerder gedurende de training “Experttolk voor Kinderen” is elke bijeenkomst geëvalueerd m.b.t. belastbaarheid. Aangezien tolken zelf aangeven dat er geen te hoge belastbaarheid is, continueren we de goede ervaringen van NGT als voertaal binnen de training Praktijkdag II.

Hoofddocent
Joni Oyserman is gebarentaalwetenschapper, docent Nederlandse Gebarentaal, universitair docent met BKO bevoegdheid en Google for Education Certified Innovator.
Ze houdt zich vanaf 2003 innovatief bezig a) het uitdiepen van vaardigheden van/bij en b) het begeleiden van gediplomeerde tolken Gebarentaal /International Sign. Ze geeft trainingen, cursussen en gebarentaalkundig advies aan ouders van Dove/SH/CI kinderen, docenten Gebarentaal en docenten werkzaam binnen het cluster2 onderwijs/regulier onderwijs.
Momenteel doet zij promotieonderzoek naar gebarentaallinguïstiek en didactiek van gebarentalen aan Universiteit Leiden. Er staan enkele publicaties op haar naam. Tevens is zij geregistreerd in het register van Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en aangesloten bij Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).
Ze zal gedurende Praktijkdag II haar kennis delen over de puur NGT aspecten en hoe deze ingezet kunnen worden tijdens het tolken.

Er zal tijdens Praktijkdag II een tweede docent aanwezig zijn die werkzaam is als specialist op het gebied van dove/slechthorende kinderen in het regulier (passend) onderwijs. Deze zal dan vooral ingaan op aspecten van kinderen/leerlingen als doelgroep.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 8
Wat is het maximum aantal deelnemers? 16
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Aan het einde van de dag wordt aangegeven en nabesproken door de workshopleiders welke specifieke leerdoelen zijn behaald in de onderwijssetting qua houding, doelgroep en tolkvaardigheden. Wij vergelijken deze vaardigheden aan begin van de dag met die aan het einde van de dag. Dit doen we als workshopleiders met input van de aanwezige dove/slechthorende jonge tolkgebruikers. Dit wordt beschreven in een persoonsgebonden portfolio en uitgereikt aan elk deelnemende tolk.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? n.v.t.
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres regio
Plaats Eindhoven
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Signhands
Contactpersoon Joni Oyserman
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon +31 6 25053350 (Whatsapp)
E-mail contactpersoon signhands@gmail.com
Website www.signhands.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug