Nieuws

Afscheid directeur RTGS

woensdag 8 februari 2017

De Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) deelt u mee dat er in goed overleg is besloten om de samenwerking met de huidige directeur, Bart van der Weijden te beëindigen. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid als bestuurder van RTGS de afgelopen jaren. De beëindiging van de samenwerking zal geen invloed hebben op de continuïteit van het Register. Bart heeft toegezegd actief te blijven tot zijn opvolger in functie is. Het is evident dat de RvT van RTGS snel op zoek gaat naar een goede plaatsvervanger. Op korte termijn zal er dan ook worden gestart met de werving van een nieuwe directeur. Voor vragen kunt u terecht bij info@stichtingrtgs.nl

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting RTGS

Eelco Huisman, voorzitter

Ingeschreven tolken per 1 januari 2017

vrijdag 27 januari 2017

We zijn 2017 begonnen met  574 ingeschreven tolken.
Dit aantal betreft 460 tolken Gebarentaal, 82 Schrijftolken, 31 Combitolken en 1 tolk ASL.
In januari 2016 stonden 568 tolken ingeschreven. 
In het afgelopen jaar hebben 29 tolken besloten om te stoppen en zijn 35 afgestudeerd. Na verwerking van alle in- en uitschrijvingen zijn er dus 6 tolken bijgekomen.
Het aantal NGT tolken is gedaald van 465 naar 460; het aantal schrijftolken gestegen van 71 naar 82.

Pas op de plaats met een jaarlijks aantal vlieguren

vrijdag 26 augustus 2016

RTGS had in 2015 van stakeholders instemming verkregen met het principe om aan ingeschreven tolken naast de nascholingsverplichting ook een jaarlijkse tolkvaardigheidseis op te leggen. Begin 2016 is vervolgens een concrete eis daarvoor in het Reglement (minimaal 100 uren netto tolkactiviteiten per jaar) in concept wederom aan stakeholders voorgelegd. Op 6 juli 2016 heeft de RvT alle ingekomen reacties gewogen en geconcludeerd dat het noodzakelijke brede draagvlak voor zo’n eis alsnog ontbreekt. De Raad maakt derhalve een pas op de plaats en daagt de beroepsverenigingen en gebruikersorganisaties uit om nu hun eigen alternatief uit te werken tot een kwaliteitsinstrument, dat wel kan bogen op maatschappelijk draagvlak. Als het Register in redelijkheid een rol kan vervullen in zodanig instrument, doet het dat graag. De volledige reactie van de Raad van Toezicht naar de stakeholders leest u hier.

Raad van Toezicht weer compleet

donderdag 4 augustus 2016


In zijn vergadering van 6 juli 2016 heeft de Raad van Toezicht mevrouw Alma Gerritsen benoemd. De benoeming is gebeurd op voordracht van de Stichting Plots- en Laatdoven. Met deze benoeming is de Raad weer compleet na het vertrek van Peter Raggers.

RBTV accepteert nascholingspunten RTGS

woensdag 29 juni 2016

Wij ontvingen van het RBTV onderstaande mail:

RTGS overzichten van de daar(in) goedgekeurde nascholingspunten kunnen als onderbouwing bij een PE-registratie worden geüpload. Tolken gebarentaal of schrijftolken kunnen  deze  als een scholingsactiviteit registreren via het portaal “Mijn Wbtv”. De aanbieder is dan stichting RTGS. Daarnaast kan men ook per bijscholingsactiviteit afzonderlijk PE-punten registreren.

Het RTGS hanteert een puntenberekening van  1 nascholingspunt per 10 uren scholing. (1 nascholingspunt geregistreerd en goedgekeurd door het RTGS is 10 PE-punten.) Men moet dan het aantal nascholingspunten , toegekend door het RTGS vermenigvuldigen met 10.  
 
Verder gelden de volgende uitgangspunten:
-       De gebarentolk / schrijftolk moet zelf de PE-punten registreren en het overzicht van de RTGS uploaden;
-      Activiteiten moeten zijn gevolgd tijdens de lopende periode van inschrijving;
-      Er zijn voor de bijscholingsactiviteiten nog geen PE-punten in het portaal ‘Mijn Wbtv” geregistreerd;
-      De overzichten nascholingspunten Stichting RTGS kunnen onder de  categorie scholingsactiviteit geregistreerd worden, de aanbieder is dan Stichting RTGS.

Nascholingsverplichting tolken

maandag 30 mei 2016

Per nascholingsperiode moeten 6 punten worden behaald, dit staat gelijk aan 60 uur nascholing en komt dus neer op 15 uur per jaar. Voor combi-tolken geldt dat er 9 punten moeten worden behaald.

De te behalen punten zijn verdeeld over de 3 categorieën:
categorie 1- Taal en tolkvaardigheden  3 punten (combi-tolken 6)
categorie 2- Attitude                           2 punten
categorie 3- Doelgroepen                    1 punt

Het aanbod van de nascholingen over 2015 is als volgt:
cat. 1: 653 contacturen - 47%
cat. 2:      524 contacturen - 38%
cat. 3:      211 contacturen - 15% 

 

Aanbod nascholingen 2015

maandag 30 mei 2016

In 2015 zijn er 305 nascholingsaanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 292 aanvragen afgehandeld: 269 aanvragen zijn goedgekeurd, 23 aanvragen zijn afgekeurd. De aanvragen zijn verdeeld als volgt:

Goedgekeurd  2015 2014
 Nieuwe aanvragen 71 77
 Intervisie 131 97
 Herhalingen 67 53
 Totaal 269 227 

De CPE heeft 2 maanden te tijd om nascholingen te beoordelen. Onderstaand een overzicht van de tijd die nodig was om tot een beslissing te komen:

Resultaat  <1 mnd <2 mnd >2 mnd totaal
goedgekeurd 222 27 20 269
afgekeurd  13 2 8   23

 

Nascholingsverplichting Combitolken

donderdag 31 maart 2016

In de vergadering van 14 maart heeft de Raad van Toezicht het volgende besluit genomen:

"Combitolken moeten met ingang van de eerstvolgende PE-periode in de categorie Taal- en tolkvaardigheden (TTV) drie PE-punten behalen gericht op schrijftolken en drie punten gericht op tolken gebarentaal. Wanneer nascholingen voor beide modaliteiten geschikt zijn, mogen de punten voor beide geteld worden. Ze tellen dan dus dubbel. In de categorieën Attitude en Doelgroepen worden aan de Combitolken dezelfde eisen gesteld als aan de andere tolken: twee punten in Attitude en één punt in Doelgroepen."

Bij de eerstvolgende wijziging zal dit besluit in het Reglement worden opgenomen.


Vertrek Peter Raggers als lid van de Raad van Toezicht

vrijdag 19 februari 2016

Helaas ontvingen wij vorige week van de heer Raggers het bericht dat hij, met onmiddellijke ingang, zijn werkzaamheden voor de Raad van Toezicht beëindigt vanwege privé omstandigheden.
In de afgelopen periode heeft hij waardevolle bijdragen geleverd aan het zich vernieuwende RTGS als lid van de Raad. Wij danken hem daarvoor!

De Stichting Plots- en Laatdoven en Stichting Hoormij zijn gevraagd om te kijken naar een opvolger.

Nieuwsbrief

maandag 15 februari 2016

De eerste nieuwsbrief van dit jaar is in januari naar de tolken verzonden.  Geïnteresseerd? De volledige tekst kunt u hier lezen. De nieuwsbrief staat ook op de downloadpagina.

Jaarplan RTGS 2016

donderdag 4 februari 2016

Vandaag is het Jaarplan 2016 gepubliceerd. De rode draad in de activiteiten van het RTGS is de ontwikkeling tot kwaliteitsregister. Hieraan zullen we in de loop van 2016 op verschillende gebieden aandacht besteden.

De volledige tekst kunt u hier lezen. Natuurlijk staat het jaarplan ook op de downloadpagina met alle andere publicaties van het RTGS. 

Proces beoordeling nascholingen

dinsdag 8 december 2015

In november 2015 is een nieuwe werkwijze vastgesteld voor het beoordelen van nascholingen. 

U kunt deze ook vinden op de downloadpagina

Intervisie

vrijdag 20 juni 2014

Regelmatig krijgen wij vragen over de werkwijze inzake het aanvragen van intervisie en persoonlijke coaching. Alle aanvragen voor nascholing dus ook intervisie en persoonlijke coaching moeten worden aangevraagd via het “aanmeldformulier nascholing”! 
Belangrijk is dat het aanmeldformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld, zodat de CPE leden voor hun beoordeling een goede afweging kunnen maken. 

Aanmeldformulier

vrijdag 20 juni 2014

Het aanmeldformulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van alle vormen van nascholing. Ook intervisie en persoonlijke coaching dienen met het nieuwe formulier te worden ingediend. De intervisor die de intervisiebijeenkomst begeleidt, dient duidelijk te worden vermeld. Het formulier versnelt naar wij hopen het proces van het beoordelen van de aanvragen. Voor de aanvragers is het van belang dat zij alle velden invullen, zodat de Commissie Permanente Educatie in staat is de aanvragen snel en duidelijk te beoordelen. 

Veel gestelde vragen

vrijdag 20 juni 2014

FAQ
Op de website staat een rubriek met veel gestelde vragen. Mocht u nog een vraag hebben die er niet bij staat, neemt u dan contact met ons op.
12

Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl